Résidence Terschelling Wellness Waddenresort

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Residence Terschelling Wellness Waddenresort

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Residence Terschelling Wellness Waddenresort. (Waddenresort Terschelling B.V., Kamille 34, 8252 CA Dronten)

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Residence Terschelling Wellness Waddenresort een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Residence Terschelling Wellness Waddenresort wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 Residence Terschelling Wellness Waddenresort neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Residence Terschelling Wellness Waddenresort behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Indien Residence Terschelling Wellness Waddenresort uw reservering in behandeling neemt, zendt Residence Terschelling Wellness Waddenresort u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en Residence Terschelling Wellness Waddenresort komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Residence Terschelling Wellness Waddenresort de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Residence Terschelling Wellness Waddenresort niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Residence Terschelling Wellness Waddenresort om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Residence Terschelling Wellness Waddenresort uw wijzigingen accepteert, zal Residence Terschelling Wellness Waddenresort wijzigingskosten bij u in rekening brengen.

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Residence Terschelling Wellness Waddenresort.

4.2 Indien u en Residence Terschelling Wellness Waddenresort zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Residence Terschelling Wellness Waddenresort voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Residence Terschelling Wellness Waddenresort is verzonden

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Residence Terschelling Wellness Waddenresort heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Residence Terschelling Wellness Waddenresort geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

6. EXTRA KOSTEN

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U/de huurder bent aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

7. BETALINGEN

7.1 De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

7.2 Indien u, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, uw betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Residence Terschelling Wellness Waddenresort het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Residence Terschelling Wellness Waddenresort op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.3 Indien Residence Terschelling Wellness Waddenresort op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd u de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.4 De door Residence Terschelling Wellness Waddenresort in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van u. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien u de overeenkomst met Residence Terschelling Wellness Waddenresort voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Residence Terschelling Wellness Waddenresort daarmee akkoord gaat, is Residence Terschelling Wellness Waddenresort steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Residence Terschelling Wellness Waddenresort. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Residence Terschelling Wellness Waddenresort voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Residence Terschelling Wellness Waddenresort besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten verlenen of horeca-overeenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.

9.5 Residence Terschelling Wellness Waddenresort behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen

9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.8 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Residence Terschelling Wellness Waddenresort.

9.9 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Residence Terschelling Wellness Waddenresort het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.10 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Residence Terschelling Wellness Waddenresort toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Residence Terschelling Wellness Waddenresort een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Residence Terschelling Wellness Waddenresort behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.

10.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en voor honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.

10.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).

10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. 

12. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Residence Terschelling Wellness Waddenresort de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

12.3 Residence Terschelling Wellness Waddenresort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Residence Terschelling Wellness Waddenresort als aanbieder van de accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Residence Terschelling Wellness Waddenresort het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Residence Terschelling Wellness Waddenresort tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Residence Terschelling Wellness Waddenresort zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. BORGSOM

13.1 Residence Terschelling Wellness Waddenresort kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 50,- p.p. voor een 2-persoons tot en met 6 persoons accommodatie, maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door Residence Terschelling Wellness Waddenresort worden verhoogd.

13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die Residence Terschelling Wellness Waddenresort kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Residence Terschelling Wellness Waddenresort gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Residence Terschelling Wellness Waddenresort bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Residence Terschelling Wellness Waddenresort op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Bij annulering betaalt u een vergoeding aan Residence Terschelling Wellness Waddenresort. Deze bedraagt:

- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs.

14.2 De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van u en met schriftelijke instemming van Residence Terschelling Wellness Waddenresort, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte ervan.

15. VOORUIT RESERVEREN

15.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 35,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met de definitieve reservering verrekend wordt. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling

16. OVERMACHT EN WIJZIGING

16.1 In het geval Residence Terschelling Wellness Waddenresort al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Residence Terschelling Wellness Waddenresort binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

16.2 Overmacht aan de zijde van Residence Terschelling Wellness Waddenresort bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Residence Terschelling Wellness Waddenresort, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

16.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Residence Terschelling Wellness Waddenresort het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Residence Terschelling Wellness Waddenresort zal als dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

17. OPZEGGING

17.1 Residence Terschelling Wellness Waddenresort heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

18. AANSPRAKELIJKHEID

18.1 Residence Terschelling Wellness Waddenresort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op ons park en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Residence Terschelling Wellness Waddenresort, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Residence Terschelling Wellness Waddenresort of (één van) haar werknemers.

18.2 Residence Terschelling Wellness Waddenresort is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

18.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Residence Terschelling Wellness Waddenresort ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

18.4 U vrijwaart Residence Terschelling Wellness Waddenresort voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

18.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18.6 Residence Terschelling is niet aansprakelijk als er iets gebeurd in een van de faciliteiten zoals het zwembad, babyspa of magnesium float. Al deze faciliteiten worden betreden op eigen risico. Kinderen onder de 16 jaar moeten altijd onder begeleiding van de ouders de faciliteiten betreden. Kinderen vallen onder de aansprakelijkheid van de ouders als er iets gebeurd en niet onder de aansprakelijkheid van Residence Terschelling.

19. KLACHTEN

19.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Residence Terschelling Wellness Waddenresort kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Residence Terschelling Wellness Waddenresort, Heereweg 5, 8891 HS Midsland of via receptie@residenceterschelling.nl.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op de overeenkomst tussen u en Residence Terschelling Wellness Waddenresort is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. REISDOCUMENTEN

21.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Residence Terschelling Wellness Waddenresort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

22. PRIVACY

22.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.

22.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

22.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Residence Terschelling Wellness Waddenresort, Heereweg 5, 8891 HS Midsland, of een e-mail naar receptie@residenceterschelling.nl.

23. ALGEMEEN

23.1 Residence Terschelling Wellness Waddenresort zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

23.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Residence Terschelling Wellness Waddenresort niet.

23.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.